3,917 view

เอกสารเดินทางฉุกเฉิน

Emergency Travel Document (ETD)

สำหรับกรณีที่ต้องเดินทางกลับประเทศไทยอย่างเร่งด่วน

และไม่สามารถดำเนินการทำหนังสือเดินทางปกติที่ต้องรอการจัดส่งเล่มจากประเทศไทยประมาณ 3-4 สัปดาห์ได้

โดยสาเหตุเกิดจากหนังสือเดินทางหมดอายุ ชำรุด หรือสูญหาย

ข้อมูลที่ต้องทราบก่อนทำเอกสารเดินทางฉุกเฉิน

 • เอกสารเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Travel Document) ออกให้กับผู้ร้องกรณีที่หนังสือเดินทางหมดอายุเพื่อใช้เดินทางกลับประเทศไทยเท่านั้น มีอายุการใช้งานเพียง 30 วัน (นับจากวันที่ออกเอกสาร) โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการ 1 วันทำการ
 • ผู้ร้องจะต้องเดินทางมาพิมพ์ลายนิ้วมือ ถ่ายรูป สแกนม่านตา รวมถึงลงลายมือชื่อในเอกสารเดินทางฉุกเฉินที่สถานกงสุลใหญ่ฯ

เอกสารประกอบการขอทำเอกสารเดินทางฉุกเฉิน

 • คำร้องขอเอกสารเดินทางฉุกเฉินจำนวน 1 ชุด (ดาวน์โหลด)
 • หนังสือเดินทางเล่มเดิม
 • บัตรประจำตัวประชาชนหรือทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรโดยสารเครื่องบิน (E-Ticket) 1 ชุด (กรุณาพิมพ์มาให้เรียบร้อย) กรณีทีสายการบินต้องการเลขที่เอกสารเดินทางฉุกเฉิน ให้โทรศัพท์ติดต่อกับเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ (หมายเลขโทรศัพท์ 212-754-1770 หมายเลขติดต่อภายใน 301) 
 • รูปถ่ายขนาด passport size (2"x 2") จำนวน 1 รูป
 • กรณีหนังสือเดินทางสูญหาย 
  • บันทึกประกอบคำร้องขอหนังสือเดินทางทดแทนเล่มที่สูญหาย (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
  • กรณีที่ผู้ร้องอายุน้อยกว่า 20 ปีบริบูรณ์ 
   • สูติบัตรไทย
   • บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของบิดาและมารดา 
   • บิดาและมารดาที่มีชื่อในสูติบัตรไทยจะต้องเดินทางมาที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อลงลายมือชื่ออนุญาตในคำร้องต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ถ้าบิดาหรือมารดาอยู่ต่างประเทศไม่สามารถเดินทางมาสถานกงสุลใหญ่ฯ จะต้องทำหนังสือยินยอมให้ผู้ร้องสามารถทำเอกสารเดินทางฉุกเฉินได้ (การทำหนังสือยินยอมจะต้องติดต่อที่เขต/อำเภอ หรือสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ในประเทศที่ท่านพำนักอยู่) ถ้าบิดาหรือมารดาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเสียชีวิตให้เตรียมมรณบัตรมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ หรือถ้ามีหลักฐานปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว ให้นำหลักฐานนั้นมาแสดงด้วย

 • กรณีที่ผู้ร้องเป็นพระภิกษุสงฆ์ 
  • ใบสุทธิ (สงฆ์) 
ค่าธรรมเนียม
 • ไม่มีค่าธรรมเนียม

การจองคิวเข้ารับบริการ

 • กรุณาจองคิวรับบริการล่วงหน้า (อ่านข้อมูลและจองคิวได้ที่นี่)
 • เจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิ์จัดคิวบริการและให้บริการตามลำดับดังต่อไปนี้
  1. ผู้ที่จองคิวล่วงหน้าและพักอาศัยอยู่ใน 10 รัฐ (คอนเนทิคัต เมน แมสซาชูเซตส์ นิวแฮมป์เชอร์ นิวเจอร์ซีย์ นิวยอร์ก โอไฮโอ เพนซิลเวเนีย โรดไอแลนด์ และเวอร์มอนต์)
  2. ผู้ที่อายุมากกว่า 60 ปี (ไม่ได้จองคิว) แต่พักอาศัยอยู่ใน 10 รัฐข้างต้น

***ในกรณีที่คิวเต็มไม่สามารถจองได้ กรุณาโทรนัดหมายเพื่อขอนัดวัน

และเวลา เพื่อเข้ารับบริการกับเจ้าหน้าที่โดยตรง 

งานประชาสัมพันธ์

โทร 212-754-1770 ext. 300 และ 301

(ในวันทำการของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก)

สำหรับผู้มีอายุมากกว่า 60 ปีบริบูรณ์

จะโทรนัดหมายหรือไม่โทรนัดหมายก็ได้สามารถเดินทางเข้ามารับบริการได้เลย

(ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ ให้ฝากข้อความที่

Message Facebook ของ Royal Thai Consulate General New York 

หรือ e-mail : [email protected])