3,573 view

th_Monk

 

งานหนังสือเดินทางสำหรับพระภิกษุในต่างประเทศ 

เอกสารประกอบการขอทำหนังสือเดินทาง (สำหรับพระภิกษุในต่างประเทศ)

หนังสือเดินทางธรรมดา อายุ 5 ปี

 1. คำร้องขอทำหนังสือเดินทาง 1 ชุด (ดาวน์โหลด)
 2. หนังสือเดินทางเล่มเดิม (หากมี)
 3. ใบสุทธิพระภิกษุ ซึ่งข้อมูลเป็นปัจจุบัน
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน/วัด ซึ่งข้อมูลเป็นปัจจุบัน 
 5. สำเนาใบตราตั้งสมณศักดิ์ กรณีประสงค์ให้ระบุสมณศักดิ์ในหนังสือเดินทาง ทั้งนี้ สมณศักดิ์ต้องตรงกับมติมหาเถรสมาคม
 6. เอกสารแสดงการได้รับอนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศตามระเบียบมหาเถรสมาคมกำหนดวิธีปฏิบัติในการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร พ.ศ. 2537 ได้แก่ มติ ศ.ต.ภ. ซึ่งจะต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือนนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต
 7. บัตรประจำตัวประชาชนไทยที่มีอายุใช้งาน (หากมี)

หนังสือเดินทางราชการ อายุ 5 ปี

     1. คำร้องขอทำหนังสือเดินทาง 1 ชุด (ดาวน์โหลด)
     2. หนังสือเดินทางราชการเล่มเดิม
     3. ใบสุทธิพระภิกษุ ซึ่งข้อมูลเป็นปัจจุบัน
     4. สำเนาทะเบียนบ้าน/วัด ซึ่งข้อมูลเป็นปัจจุบัน
     5. สำเนาใบตราตั้งสมณศักดิ์ กรณีประสงค์ให้ระบุสมณศักดิ์ในหนังสือเดินทาง ทั้งนี้ สมณศักดิ์ต้องตรงกับมติมหาเถรสมาคม
     6. เอกสารแสดงการได้รับอนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศตามระเบียบมหาเถรสมาคมกำหนดวิธีปฏิบัติในการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร พ.ศ. 2537 ได้แก่ มติ ศ.ต.ภ. ซึ่งจะต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือนนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต     
     7. บัตรประจำตัวประชาชน (หากมี)

ทั้งนี้ รายการเอกสารที่เรียกเป็นไปตามโทรเลขกระทรวงฯ ที่ 0305.23/ว795/2565 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2565

ค่าธรรมเนียม (รับเฉพาะธนบัตรเท่านั้น)

 • หนังสือเดินทางราชการ อายุ 5 ปี ค่าธรรมเนียม 37 ดอลลาร์สหรัฐ 
 • หนังสือเดินทางธรรมดา อายุ 5 ปี ค่าธรรมเนียม 37 ดอลลาร์สหรัฐ 

การจองคิวเข้ารับบริการ

 • กรุณาจองคิวรับบริการล่วงหน้า (อ่านข้อมูลและจองคิวได้ที่นี่)
 • เจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิ์จัดคิวบริการและให้บริการตามลำดับดังต่อไปนี้
  1. ผู้ที่จองคิวล่วงหน้าและพักอาศัยอยู่ใน 10 รัฐ (คอนเนทิคัต เมน แมสซาชูเซตส์ นิวแฮมป์เชอร์ นิวเจอร์ซีย์ นิวยอร์ก โอไฮโอ เพนซิลเวเนีย โรดไอแลนด์ และเวอร์มอนต์)
  2. ผู้ที่อายุมากกว่า 60 ปี (ไม่ได้จองคิว) แต่พักอาศัยอยู่ใน 10 รัฐข้างต้น
การรับเล่มหนังสือเดินทาง
 • การรับเล่มหนังสือเดินทางด้วยตนเอง ต้องนำใบรับเล่มมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย
 • การส่งหนังสือเดินทางกลับทางไปรษณีย์
  • ขอให้ผู้ที่มาทำหนังสือเดินทางเตรียมซองเปล่า USPS Priority Mail Express ขนาด 9-1/2"(L) x 12-1/2"(W) พร้อมติดแสตมป์และจ่าหน้าซองถึงตนเองให้ชัดเจนสำหรับการส่งหนังสือเดินทางกลับทางไปรษณีย์ ขอแนะนำให้ติดแสตมป์มูลค่า 30.45 ดอลลาร์สหรัฐ (ต้องเป็นแสตมป์ที่เป็นดวงตราไปรษณีย์เท่านั้น ไม่รับ metered stamp ที่ทางไปรษณีย์ปริ้นท์ให้ เนื่องจาก metered stamp จะระบุวันที่จัดส่ง ซึ่งบางทีหนังสือเดินทางเล่มใหม่ของท่านอาจไม่สามารถจัดส่งภายในวันและเวลาที่ metered stamp ระบุไว้) กรณีท่านและครอบครัวมาทำหนังสือเดินทางพร้อมกันหลายคน ขอให้เตรียม 1 ซองต่อ 1 คน

  • กรอกชื่อ-ที่อยู่ผู้ส่ง
   Royal Thai Consulate-General NY
   351 East 52nd Street,
   New York, NY 10022
  • กรอกชื่อและที่อยู่ของท่าน (ผู้รับ) ให้ชัดเจน
  • สำหรับนักเรียนหรือข้าราชการที่ต้องการเบิกค่าแสตมป์ในการจัดส่งทางไปรษณีย์ ให้จัดเตรียมซองติดแสตมป์มาให้เรียบร้อย โดยนำใบเสร็จจากการซื้อแสตมป์ที่ Post Office ไปเบิกค่าจัดส่ง
  • หากท่านทราบหมายเลข tracking number ของท่าน ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งได้ที่ www.usps.com
 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

งานประชาสัมพันธ์

โทร 212-754-1770 ext. 300 และ 301

(ในวันและเวลาทำการของสถานกงสุลใหญ่ฯ)

หรือฝากข้อความที่ Facebook หรือ e-mail : [email protected]