1,022 view

ภารกิจสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก


สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์กมีภารกิจหลักแบ่งเป็น 2 ด้าน ได้แก่

  1. การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาในด้านต่าง ๆ อาทิ เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว รวมถึงความสัมพันธ์ในระดับประชาชน โดยดำเนินการในเชิงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทีมประเทศไทยในนครนิวยอร์ก ซึ่งประกอบด้วยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสำนักงานตัวแทนธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่างประเทศ (พ.ศ. 2561-2580) กล่าวคือ “การต่างประเทศไทยมีเอกภาพ ทำให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีมาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก”

  2. การให้บริการงานด้านการกงสุลแก่ผู้ที่พำนักอยู่ในพื้นที่ 10 รัฐในเขตกงสุล ได้แก่ รัฐนิวยอร์ก รัฐคอนเนทิคัต รัฐเมน รัฐแมสซาชูเซตส์ รัฐนิวแฮมป์เชอร์ รัฐนิวเจอร์ซีย์ รัฐโอไฮโอ รัฐเพนซิลเวเนีย รัฐโรดไอแลนด์ และรัฐเวอร์มอนต์ โดยให้บริการ (1) งานหนังสือเดินทาง งานบัตรประจำตัวประชาชน งานทะเบียนราษฎร งานทะเบียนครอบครัว งานนิติกรณ์และการรับรองเอกสาร และงานคุ้มครองดูแลคนไทย สำหรับชุมชนไทย และ (2) งานตรวจลงตรา (visa) สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางต่างประเทศที่ประสงค์จะเดินทางไปประเทศไทย