วันที่นำเข้าข้อมูล 18 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5 ก.พ. 2567

| 2,232 view

หนังสือรับรองการศึกษาเพื่อผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

การทำหนังสือรับรองการศึกษาเพื่อผ่อนผันการเกณฑ์ทหารควรดำเนินการล่วงหน้าประมาณ 3-4 เดือนโดยนับจากวันที่ท่านจะต้องไปเข้ารับการเกณฑ์ทหาร (ควรเริ่มดำเนินการในปีเดียวกับปีที่ต้องไปเกณฑ์ทหาร)

ทั้งนี้ การยื่นเรื่องขอผ่อนผันฯ ไม่สามารถดำเนินการข้ามเขตกงสุลได้ ดังนั้น สถาบันที่ท่านกำลังศึกษาจะต้องอยู่ในเขตกงสุล 10 รัฐ (คอนเนทิคัต เมน แมสซาชูเซตส์ นิวแฮมป์เชอร์ นิวเจอร์ซีย์ นิวยอร์ก โอไฮโอ เพนซิลเวเนีย โรดไอแลนด์ และเวอร์มอนต์) ของสถานกงสุลใหญ่ฯ เท่านั้น

เอกสารประกอบคำขอหนังสือรับรอง (มี 2 กรณี)

1. กรณีที่สถานศึกษาอยู่ในเขตกงสุล 10 รัฐ ของสถานกงสุลใหญ่ฯ

 • คำร้องนิติกรณ์ 1 ชุด (ดาวน์โหลด) ระบุชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท์และอีเมลที่ติดต่อได้
 • คำร้องแบบฟอร์มขอผ่อนผันการรอตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร 1 ชุด (ดาวน์โหลด)
 • สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.9) และสำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35) รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อกำกับ
 • หนังสือเดินทางไทยฉบับจริงที่ยังมีอายุใช้งาน (หากไม่ประสงค์ส่งหนังสือเดินทางไทยฉบับจริง สามารถใช้สำเนาจำนวน 2 ชุดที่ผ่านการประทับตราจาก Notary Public แทนได้ ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ จะไม่รับสำเนาหนังสือเดินทางที่หมดอายุ)
 • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงที่ยังมีอายุใช้งาน (หากไม่ประสงค์ส่งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง สามารถใช้สำเนาจำนวน 2 ชุดแทนได้ โดยผู้ขอผ่อนผันฯ ต้องรับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับด้วย ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ จะไม่รับสำเนาบัตรประชาชนที่หมดอายุแล้ว)
 • ทะเบียนบ้านตัวจริง (หากไม่ประสงค์ส่งทะเบียนบ้านตัวจริง สามารถใช้สำเนาจำนวน 2 ชุด แทนได้ โดยผู้ขอผ่อนผันฯ ต้องรับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับด้วย)
 • หนังสือรับรองจากสถานศึกษาในปัจจุบัน (เป็นเอกสารที่มีความสำคัญยิ่งและต้องเป็นต้นฉบับเท่านั้น) พร้อมคำแปลซึ่งพิมพ์เป็นภาษาไทยทั้งฉบับ (ต้องแปลให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามแบบฟอร์มของต้นฉบับ ห้ามแปลสรุปหรือรวบรัดตัดความ และผู้แปลจะต้องลงนามพร้อมรับรองว่าเป็นคำแปลที่ถูกต้องตรงตามต้นฉบับ) โดยหนังสือรับรองจากสถานศึกษาต้องระบุรายละเอียดทั้ง 8 ข้อ (ถ้าขาดไปหรือไม่ครบถ้วนจะไม่สามารถออกหนังสือผ่อนผันการเกณฑ์ทหารได้) มีดังนี้ 
 1. หลักสูตรวิชา (Name of Program of Study, Curriculum)
 2. ชื่อคณะ (Field of Study)
 3. ชื่อสถานศึกษา (Name of Institute)
 4. ที่ตั้งของสถานศึกษา (Address)
 5. วันที่เริ่มเข้าศึกษา (Date of Admission)
 6. วันที่ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (Date of Graduation) 
 7. วันที่เริ่มภาคการศึกษาปัจจุบัน (Date of current semester starts) และวันสิ้นสุดภาคการศึกษาปัจจุบัน (Date of current semester ends) วันที่สิ้นสุดเทอมจะต้องครอบคลุมเดือนเมษายน-พฤษภาคมของปีที่จะต้องไปเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร
 8. ระดับการศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ (Degree) และภาควิชาเอก (Major)
 

2. กรณีที่สถานศึกษาอยู่ที่ประเทศไทย และได้ส่งตัวมาฝึกงานในเขตกงสุล 10 รัฐของสถานกงสุลใหญ่ฯ

 • คำร้องนิติกรณ์ 1 ชุด (ดาวน์โหลด) ระบุหมายเลขโทรศัพท์และอีเมลที่ติดต่อได้
 • คำร้องแบบฟอร์มขอผ่อนผันการรอตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร 1 ชุด (ดาวน์โหลด)

หมายเหตุ : สามารถถ่ายภาพสแกนเอกสารทั้งหมดส่งมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนได้ที่ e-mail : [email protected] เมื่อได้รับการแจ้งตอบกลับว่าเอกสารถูกต้องและครบถ้วนจากเจ้าหน้าที่แล้ว จึงเดินทางมาดำเนินการด้วยตนเองหรือจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์มาที่สถานกงสุลใหญ่ฯ

ขั้นตอนการขอหนังสือรับรอง
 • ผู้ร้องสามารถเข้ามาดำเนินการยื่นเรื่องได้ทุกวัน (วันทำการของสถานกงสุลใหญ่ฯ) ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น. (ช่วงเช้า) และ 13.00-15.00 น. (ช่วงบ่าย)
 • ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบให้ครบตามระเบียบ โดยสำเนาเอกสารจะต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (ใช้เวลาตรวจสอบประมาณ 15 วันทำการ)
 • ชำระค่าธรรมเนียม 15 ดอลลาร์สหรัฐ (เงินสด)
 • กรณีส่งและรับคำร้องทางไปรษณีย์ ส่งซองเปล่าติดแสตมป์ในแบบ PRIORITY MAIL + Delivery Confirmation หรือ Express Mail ของทาง USPS ที่มี Tracking Number เท่านั้น เพื่อความรวดเร็วในการส่งคืนและสามารถตรวจสอบได้ (ไม่รับ Meter Stamp และซองที่มี Air Bubble) ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหายทางไปรษณีย์ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
  • กรอกชื่อ-ที่อยู่ผู้ส่ง
   Royal Thai Consulate-General NY
   351 East 52nd Street,
   New York, NY 10022
  • กรอกชื่อและที่อยู่ของท่าน (ผู้รับ) ให้ชัดเจน
 • กรณีรับด้วยตัวเอง รับเอกสารได้ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น. และ 13.00 - 15.30 น. โดยขอให้โทรศัพท์สอบถามกับเจ้าหน้าที่งานนิติกรณ์ก่อน

หมายเหตุ : เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่า มีคำร้องและเอกสารดังกล่าวที่ไม่สมบูรณ์ถูกส่งมายังสถานกงสุลใหญ่ฯ (เช่น กรอกเอกสารไม่ครบถ้วนทุกช่องหรือไม่ได้ลงลายมือชื่อในเอกสาร ไม่ได้ส่งเงินค่าธรรมเนียมมาด้วย และขาดหลักฐานประกอบในการยื่นคำร้อง) เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องส่งเอกสารที่ติดปัญหาของท่านทั้งหมดกลับไปทางไปรษณีย์ และจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่เกิดการสูญหาย

ค่าธรรมเนียม (รับเฉพาะธนบัตรเท่านั้น)

 • 15 ดอลลาร์สหรัฐ  
 
 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

โทร. 212-754-1770 ext. 306

(ในวันและเวลาทำการของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก)

หรือที่ e-mail : [email protected]