1,291 view

การรับรองลายพิมพ์นิ้วมือเพื่อขอรับประวัติอาชญากรรม

สถานกงสุลใหญ่ฯ ให้บริการรับรองลายพิมพ์นิ้วมือเพื่อขอรับประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติแก่คนไทยที่อาศัยอยู่ใน 10 รัฐเขตกงสุล (คอนเนทิคัต เมน แมสซาชูเซตส์ นิวแฮมป์เชอร์ นิวเจอร์ซีย์ นิวยอร์ก โอไฮโอ เพนซิลเวเนีย โรดไอแลนด์ และเวอร์มอนต์)

หมายเหตุ : สามารถตรวจสอบประวัติการต้องคดีอาญาในประเทศไทยได้ที่เว็บไซต์ www.criminal.police.go.th/ หรือ www.facebook.com/police.crd หรือโทรศัพท์ 02-205-1315

เอกสารประกอบคำขอรับรองลายพิมพ์นิ้วมือเพื่อขอรับประวัติอาชญากรรม

 • คำร้องนิติกรณ์ จำนวน 1 ชุด (ดาวน์โหลด)
 • บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางที่ยังมีอายุใช้งาน
 • FBI Finger Print และสำเนาเอกสารที่จะให้รับรองอย่างละ 1 ชุด
  • ติดต่อสถานีตำรวจเพื่อขอทำการพิมพ์ลายนิ้วมือ (FBI Finger Print) (สามารถสืบค้นสถานีตำรวจที่อยู่ใกล้บ้านท่านทางอินเทอร์เน็ต โดยใส่รหัส Zip Code)
  • นำ FBI Finger Print ที่สถานีตำรวจออกให้ ไปประทับตราและรับรองที่ Office of Secretary of State, State Department ของรัฐที่อาศัยอยู่
  • นำ FBI Finger Print ที่ผ่านการรับรองจาก Secretary of State แล้ว ไปผ่านการรับรองกับ Notary Public (Office of Secretary of State บางแห่งมีบริการ Notary Public ในสถานที่เดียวกันด้วย)

ขั้นตอนการขอรับรองลายพิมพ์นิ้วมือเพื่อตรวจสอบประวัติอาชญากรรม

 • ผู้ร้องสามารถเข้ามาดำเนินการยื่นเรื่องได้ทุกวัน (วันทำการของสถานกงสุลใหญ่ฯ) ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น. (ช่วงเช้า) และ 13.00-15.00 น. (ช่วงบ่าย)
 • ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบให้ครบตามระเบียบ โดยสำเนาเอกสารต้องมีลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (ใช้เวลาประมาณ 15 วันทำการ)
 • ชำระค่าธรรมเนียม 15 ดอลลาร์สหรัฐ 
 • เมื่อสถานกงสุลใหญ่ฯ รับรอง FBI Finger Print แล้ว ผู้ร้องจะเป็นผู้รับผิดชอบส่งต่อไปยังกองทะเบียนประวัติอาชญากรรมที่ประเทศไทยเพื่อดำเนินการขั้นตอนสุดท้าย โดยท่านสามารถตรวจสอบสถานะการดำเนินการได้จากเว็บไซต์กองทะเบียนประวัติอาชญากรรม http://www.criminal.police.go.th/contractme.php
   
 • กรณีส่งและรับคำร้องทางไปรษณีย์ ส่งซองเปล่าติดแสตมป์ในแบบ PRIORITY MAIL + Delivery Confirmation หรือ Express Mail ของทาง USPS เท่านั้น (ไม่รับ Meter Stamp และซองที่มี Air Bubble เพื่อความรวดเร็วในการส่งคืน) ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหายทางไปรษณีย์ ไม่ว่ากรณีใด ๆ
  • กรอกชื่อ-ที่อยู่ผู้ส่ง
   Royal Thai Consulate-General NY
   351 East 52nd Street,
   New York, NY 10022
  • กรอกชื่อและที่อยู่ของท่าน (ผู้รับ) ให้ชัดเจน
 • กรณีรับด้วยตัวเอง รับเอกสารได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 13.00-15.30 น.

หมายเหตุ : เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่า มีคำร้องและเอกสารดังกล่าวที่ไม่สมบูรณ์ถูกส่งมายังสถานกงสุลใหญ่ฯ (เช่น กรอกเอกสารไม่ครบถ้วนทุกช่องหรือไม่ได้ลงลายมือชื่อในเอกสาร ไม่ได้ส่งเงินค่าธรรมเนียมมาด้วย และขาดหลักฐานประกอบในการยื่นคำร้อง) เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องส่งเอกสารที่ติดปัญหาของท่านทั้งหมดกลับไปทางไปรษณีย์ และจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นในกรณีที่เกิดการสูญหาย

ค่าธรรมเนียม (รับเฉพาะธนบัตรเท่านั้น)

 • 15 ดอลลาร์สหรัฐ  
 
 
 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

โทร. 212-754-1770 ต่อหมายเลข 306

หรือที่ e-mail : [email protected]