บริการคนไทย/หนังสือเดินทาง

หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Passport)

หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Passport) ของไทยคือ หนังสือเดินทางที่กำหนดคุณสมบัติด้านความปลอดภัยเพื่อใช้ยืนยันตัวตนและป้องกันการปลอมแปลงมากยิ่งขึ้น โดยมีการบันทึกข้อมูลชีวภาพ (Biometric Data) ของผู้ถือหนังสือเดินทาง ได้แก่ รูปใบหน้า ม่านตา และลายนิ้วมือไว้ใน Contactless Integrated Circuit ซึ่งฝังอยู่ในตัวเล่มหนังสือเดินทาง และมีการใส่รหัสข้อมูลเพื่อใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือเดินทางด้วย