วันที่นำเข้าข้อมูล 18 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5 ก.พ. 2567

| 2,309 view

การรับรองเอกสารทั่วไปและสำเนาเอกสารราชการไทย

สถานกงสุลใหญ่ฯ ให้บริการรับรองเอกสารทั่วไป (เช่น การรับรองสำเนาหนังสือเดินทางไทยเพื่อไปทำบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีของรัฐ (State Tax ID.) หรือการรับรองบัตรประจำตัวประชาชน และใบขับขี่ เพื่อไปดำเนินการติดต่อเรื่องธุรกรรมต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา) แก่คนไทยที่อาศัยอยู่ใน 10 รัฐเขตกงสุล (คอนเนทิคัต เมน แมสซาชูเซตส์ นิวแฮมป์เชอร์ นิวเจอร์ซีย์ นิวยอร์ก โอไฮโอ เพนซิลเวเนีย โรดไอแลนด์ และเวอร์มอนต์) ของสถานกงสุลใหญ่ฯ

หมายเหตุ : กรณีต้องการรับรองที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเพื่อนำไปทำธุรกรรมธนาคารหรือขอรับเงินประกันสังคมในประเทศไทย ผู้ร้องจะต้องเดินทางมาที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ (อ่านรายละเอียดการรรับรองลายมือชื่อที่นี่)

เอกสารประกอบการขอรับรองเอกสาร

 • คำร้องนิติกรณ์ จำนวน 1 ชุด (ดาวน์โหลด)
 • หนังสือเดินทางไทยหรือบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุใช้งาน (สามารถใช้สำเนาแทนได้ หากท่านไม่ประสงค์ยื่นเอกสารฉบับจริง)

ขั้นตอนการขอรับรองเอกสาร

 • ผู้ร้องสามารถเข้ามาดำเนินการยื่นเรื่องได้ทุกวัน (วันทำการของสถานกงสุลใหญ่ฯ) ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น. (ช่วงเช้า) และ 13.00-15.00 น. (ช่วงบ่าย)
 • ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบให้ครบตามระเบียบ โดยสำเนาเอกสารต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (ใช้เวลาตรวจสอบประมาณ 7 วันทำการ)
 • ชำระค่าธรรมเนียม 15 ดอลลาร์สหรัฐ (เงินสด)
 • กรณีส่งและรับคำร้องทางไปรษณีย์ ส่งซองเปล่าติดแสตมป์ในแบบ PRIORITY MAIL + Delivery Confirmation หรือ Express Mail ของทาง USPS เท่านั้น เพื่อความรวดเร็วในการส่งคืนและสามารถตรวจสอบได้ (ไม่รับ Meter Stamp และซองที่มี Air Bubble) ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอสงวนสิทธิ์ความรับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหายทางไปรษณีย์ระหว่างการจัดส่ง 
  • กรอกชื่อ-ที่อยู่ผู้ส่ง
   Royal Thai Consulate-General NY
   351 East 52nd Street,
   New York, NY 10022
  • กรอกชื่อและที่อยู่ของท่าน (ผู้รับ) ให้ชัดเจน
 • กรณีรับด้วยตัวเอง รับเอกสารได้ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น. และ 13.00-15.30 น. โดยขอให้โทรศัพท์สอบถามกับเจ้าหน้าที่งานนิติกรณ์ก่อน

หมายเหตุ : เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่า มีคำร้องและเอกสารดังกล่าวที่ไม่สมบูรณ์ถูกส่งมายังสถานกงสุลใหญ่ฯ (เช่น กรอกเอกสารไม่ครบถ้วนทุกช่องหรือไม่ได้ลงลายมือชื่อในเอกสาร ไม่ได้ส่งเงินค่าธรรมเนียมมาด้วย หรือขาดหลักฐานประกอบในการยื่นคำร้อง) เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องส่งเอกสารที่ติดปัญหาของท่านทั้งหมดกลับไปทางไปรษณีย์ และขอสงวนสิทธิ์ความรับผิดชอบกรณีที่เอกสารสูญหายระหว่างการจัดส่ง

ค่าธรรมเนียม (รับเฉพาะธนบัตรเท่านั้น)

 • 15 ดอลลาร์สหรัฐ  
 
 
 
 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

โทร. 212-754-1770 ext. 306

(ในวันและเวลาทำการของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก)

หรือที่ e-mail : [email protected]