วันที่นำเข้าข้อมูล 7 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5 ก.พ. 2567

| 4,104 view
 
รับรองเอกสาร_US_1

การรับรองเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานของสหรัฐอเมริกา

สถานกงสุลใหญ่ฯ ให้บริการรับรองเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานของสหรัฐอเมริกา (เช่น ทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่าที่ออกโดยสหรัฐฯ หนังสือเดินทางของชาวต่างชาติ เป็นต้น) แก่คนไทยที่อาศัยอยู่ใน 10 รัฐเขตกงสุล (คอนเนทิคัต เมน แมสซาชูเซตส์ นิวแฮมป์เชอร์ นิวเจอร์ซีย์ นิวยอร์ก โอไฮโอ เพนซิลเวเนีย โรดไอแลนด์ และเวอร์มอนต์) ของสถานกงสุลใหญ่ฯ 

เอกสารประกอบการขอรับรองเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานของสหรัฐฯ

 • ใบคำร้องนิติกรณ์จำนวน 1 ชุด (ดาวน์โหลด)
   
 • เอกสารภาษาอังกฤษที่จะให้รับรองต้องผ่านการรับรองจาก (1) the Office of Authentications, และ (2) U.S. Department of State ก่อน โดยมีขั้นตอนดำเนินการ (สามารถดำเนินการได้ทางไปรษณีย์) ดังนี้
  • ขั้นตอนที่ 1 นำเอกสารท้องถิ่นของทางราชการสหรัฐฯไปผ่านการรับรองจาก Office of the Secretary หรือ State Authentication ของรัฐที่เป็นผู้ออกเอกสารท้องถิ่น ท่านสามารถหาข้อมูลของหน่วยงานและสถานที่สำหรับส่งเอกสารไปรับรองได้ที่ (เลือกรัฐที่ออกเอกสารท้องถิ่น)
นิวยอร์ก คอนเนทิคัต เมน  แมสซาชูเซตส์ นิวเจอร์ซีย์
นิวแฮมป์เชอร์ โอไฮโอ เพนซิลเวเนีย โรดไอแลนด์ เวอร์มอนต์

                                                   

(ตัวอย่างเมื่อผ่านการรับรองจาก Office of the Secretary, New York)

  • ขั้นตอนที่ 2 นำเอกสารท้องถิ่นที่ผ่านการรับรองในขั้นตอนที่ 1 ไปผ่านการรับรองที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ Department of State, Authentication Office, Washington DC ท่านสามารถหาข้อมูลของหน่วยงานและสถานที่สำหรับส่งเอกสารไปรับรองได้ที่ https://travel.state.gov/content/travel/en/legal-considerations/judicial/authentication-of-documents/office-of-authentications.html
 
 
 

(ตัวอย่างจะมีลักษณะนี้เมื่อผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฯ)

Physical Address:

Office of Authentications

U.S. Department of State

600 19th Street,

NW Washington, DC 20006

Mailing Address:

Office of Authentications U.S.

Department of State CA/PPT/S/TO/AUT

44132 Mercure Circle

PO Box 1206

Sterling, VA 20166-1206

 

 • ต้นฉบับและสำเนาเอกสารที่จะให้รับรอง 1 ชุด โดยเอกสารดังกล่าวต้องผ่านการรับรองจาก Secretary of State และ U.S. Department of State แล้วเท่านั้น 
 • กรณีคนไทย บัตรประจำตัวประชาชนไทยที่มีอายุใช้งาน หรือหนังสือเดินทางไทยที่มีอายุใช้งาน        
 • กรณีคนต่างชาติ สำเนา Identification Card อาทิ ใบขับขี่ บัตรประจำตัวที่ออกโดยรัฐ หรือหนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งาน

ขั้นตอนการขอรับรองเอกสาร

 • ผู้ร้องสามารถเข้ามาดำเนินการยื่นเรื่องได้ทุกวัน (วันทำการของสถานกงสุลใหญ่ฯ) ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น. (ช่วงเช้า) และ 13.00-15.00 น. (ช่วงบ่าย)
 • ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบให้ครบตามระเบียบ โดยสำเนาเอกสารต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (ใช้เวลาตรวจสอบประมาณ 7 วันทำการ)
 • ชำระค่าธรรมเนียม 15 ดอลลาร์สหรัฐ (ชำระเป็นเงินสด)
 • กรณีส่งและรับคำร้องทางไปรษณีย์ ส่งซองเปล่าติดแสตมป์ในแบบ PRIORITY MAIL + Delivery Confirmation หรือ Express Mail ของทาง USPS เท่านั้น เพื่อความรวดเร็วในการส่งคืนและสามารถตรวจสอบได้ (ไม่รับ Meter Stamp และซองที่มี Air Bubble) ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอสงวนสิทธิ์ความรับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหายทางไปรษณีย์ในระหว่างการจัดส่ง 
  • กรอกชื่อ-ที่อยู่ผู้ส่ง
   Royal Thai Consulate-General NY
   351 East 52nd Street,
   New York, NY 10022
  • กรอกชื่อและที่อยู่ของท่าน (ผู้รับ) ให้ชัดเจน
 • กรณีรับด้วยตัวเอง รับเอกสารได้ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น. และ 13.00-15.30 น. โดยขอให้โทรศัพท์สอบถามกับเจ้าหน้าที่งานนิติกรณ์ก่อน

หมายเหตุ : เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่า มีคำร้องและเอกสารดังกล่าวที่ไม่สมบูรณ์ถูกส่งมายังสถานกงสุลใหญ่ฯ (เช่น กรอกเอกสารไม่ครบถ้วนทุกช่องหรือไม่ได้ลงลายมือชื่อในเอกสาร ไม่ได้ส่งเงินค่าธรรมเนียมมาด้วย และขาดหลักฐานประกอบในการยื่นคำร้อง) เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องส่งเอกสารที่ติดปัญหาของท่านทั้งหมดกลับไปทางไปรษณีย์ โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ ขอสงวนสิทธิ์ความรับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหายทางไปรษณีย์ในระหว่างการจัดส่ง 

ค่าธรรมเนียม (รับเฉพาะธนบัตรเท่านั้น)

 • 15 ดอลลาร์สหรัฐ  
 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

โทร. 212-754-1770 ext. 306

(ในวันและเวลาทำการของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก)

หรือที่ e-mail : [email protected]