4,957 view

การรับรองการแปลเอกสารราชการไทย

สถานกงสุลใหญ่ฯ ให้บริการรับรองการแปลเอกสารราชการไทย ได้แก่
– เอกสารทะเบียนราษฎรและเอกสารเกี่ยวกับบุคคล เช่น สูติบัตร มรณบัตร บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่รถยนต์ ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ฯลฯ
– เอกสารทะเบียนครอบครัว เช่น ใบสำคัญการสมรส ทะเบียนสมรส ใบสำคัญแสดงการหย่า ทะเบียนหย่า ฯลฯ
แก่คนไทยที่อาศัยอยู่ใน 10 รัฐ (คอนเนทิคัต เมน แมสซาชูเซตส์ นิวแฮมป์เชอร์ นิวเจอร์ซีย์ นิวยอร์ก โอไฮโอ เพนซิลเวเนีย โรดไอแลนด์ และเวอร์มอนต์) ของสถานกงสุลใหญ่ฯ

เอกสารประกอบการขอรับรองการแปลเอกสารราชการไทย

 • คำร้องนิติกรณ์ จำนวน 1 ชุด (ดาวน์โหลด)
 • หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุใช้งาน
 •  ต้นฉบับเอกสารที่ต้องการให้รับรองคำแปล
  • เป็นต้นฉบับเอกสารราชการไทยเท่านั้น หากเป็นสำเนาเอกสาร ต้องได้รับการรับรองความถูกต้องจากหน่วยราชการไทย เช่น สำนักงานเขต/อำเภอแล้วเท่านั้น
  • ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ จะประทับตรา “seen at the Royal Thai Consulate General” ในการรับรองคำแปลให้ โดยไม่รับรองความถูกต้องของเนื้อหาและข้อความที่ปรากฎในเอกสาร
 • เอกสารคำแปลที่พิมพ์เรียบร้อยแล้ว
  • ผู้ร้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้แปล
  • คำแนะนำการแปล
   • การแปลเอกสารต้องถูกต้องและครบถ้วนตามแบบฟอร์มของต้นฉบับ ห้ามแปลสรุปหรือรวบรัดตัดตอน 
   • ชื่อและนามสกุลที่ปรากฎในเอกสารจะต้องสะกดให้ถูกต้องตามหนังสือเดินทาง
   • หากเอกสารมีการบันทึกหรือแก้ไขเพิ่มเติม ต้องแปลส่วนที่บันทึกหรือแก้ไขนั้นลงไว้ด้วย เช่น การแก้ไขชื่อเด็กซึ่งบันทึกไว้ด้านหลังสูติบัตร
   • คำแปลต้องพิมพ์ให้เรียบร้อย ห้ามเขียนด้วยลายมือ
   • ผู้แปลต้องลงลายมือชื่อรับรองคำแปลถูกต้องตามตัวอย่างและต้องพิมพ์มาให้เรียบร้อย 
    คำแปลภาษาอังกฤษ
    Certified correct translation
    -- Signature of the translator--
    (Name in print)
    Date: ....................
   • เอกสารทะเบียนราษฎรและทะเบียนครอบครัวเป็นแบบฟอร์มมาตรฐานของทางราชการ ผู้ร้องสามารถดาวน์โหลดและพิมพ์ลงใน ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสารภาษาอังกฤษ 

ขั้นตอนการขอรับรองการแปล

 • ผู้ร้องสามารถเข้ามาดำเนินการยื่นเรื่องได้ทุกวัน (วันทำการของสถานกงสุลใหญ่ฯ) ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น. (ช่วงเช้า) และ 13.00-15.00 น. (ช่วงบ่าย)
 • ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบให้ครบตามระเบียบ โดยสำเนาเอกสารต้องมีลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (ใช้เวลาตรวจสอบประมาณ 7 วันทำการ)
 • ชำระค่าธรรมเนียม 15 ดอลลาร์สหรัฐ รับเฉพาะเงินสด
 • กรณีส่งและรับคำร้องทางไปรษณีย์ ส่งซองเปล่าติดแสตมป์ในแบบ PRIORITY MAIL + Delivery Confirmation หรือ Express Mail ของทาง USPS เท่านั้น (ไม่รับ Meter Stamp และซองที่มี Air Bubble เพื่อความรวดเร็วในการส่งคืน) ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหายทางไปรษณีย์ไม่ว่ากรณีใด ๆ
  • กรอกชื่อ-ที่อยู่ผู้ส่ง
   Royal Thai Consulate-General NY
   351 East 52nd Street,
   New York, NY 10022
  • กรอกชื่อและที่อยู่ของท่าน (ผู้รับ) ให้ชัดเจน
 • กรณีรับด้วยตัวเอง รับเอกสารได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 13.00-15.30 น.

หมายเหตุ : เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่า มีคำร้องและเอกสารดังกล่าวที่ไม่สมบูรณ์ถูกส่งมายังสถานกงสุลใหญ่ฯ (เช่น กรอกเอกสารไม่ครบถ้วนทุกช่องหรือไม่ได้ลงลายมือชื่อในเอกสาร ไม่ได้ส่งเงินค่าธรรมเนียมมาด้วย และขาดหลักฐานประกอบในการยื่นคำร้อง) เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องส่งเอกสารที่ติดปัญหาของท่านทั้งหมดกลับไปทางไปรษณีย์ โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ ขอสงวนสิทธิ์ความรับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหายระหว่างการจัดส่งทางไปรษณีย์

ค่าธรรมเนียม (รับเฉพาะธนบัตรเท่านั้น)

 • 15 ดอลลาร์สหรัฐ  

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

โทร. 212-754-1770 ext. 306

(ในวันและเวลาทำการของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก)

หรือที่ e-mail : [email protected]