รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๗ (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย )

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๗ (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย )

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 16 ต.ค. 2566

| 2,471 view

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ ทุนกระทรวงการต่างประเทศ และทุนอื่น ๆ ประจำปี 2567 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีขึ้นไป

🗓 วันนี้ - 25 ตุลาคม 2566

ทุนที่รับสมัครสอบ มีดังนี้
1. ทุนเล่าเรียนหลวง 9 ทุน
2. ทุนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14 ทุน
3. ทุนกระทรวงการต่างประเทศ 5 ทุน
4. ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ 2 ทุน
5. ทุนศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ประจำปี 2566) 1 ทุน

📍 ผู้สนใจโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ http://scholar2.ocsc.go.th

 

การรับสมัครสอบ


1. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ดูรายละเอียด ทางอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ ของ สำนักงาน ก.พ. ได้ที่ http://www.ocsc.go.th , http://scholar2.ocsc.go.th  พร้อมทั้งสามารถพิมพ์แบบฟอร์มที่ใช้ในการสมัครสอบได้ ในเว็บไซต์ ดังกล่าว

2. กำหนดวันรับสมัครสอบ และวิธีการสมัคร   

  • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ตั้งแต่ บัดนี้จนถึง วันที่ 25 ตุลาคม 2566 ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ดังนี้

   2.1 เปิดเว็บไซต์ http://scholar22.ocsc.go.th 
   2.2 กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ระบบจะออกเลขประจำตัวสอบและแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ให้โดยอัตโนมัติ

   2.3 พิมพ์ใบสมัครและแบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จำนวน 3 แผ่น หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์ใบสมัคร และแบบฟอร์มการชำระเงิน หรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัคร และแบบฟอร์มการชำระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัคร ในครั้งแรกที่ สมบูรณ์แล้วได้

   2.4  นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงิน เฉพาะที่เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ชื่อบัญชี “ค่าธรรมเนียมสอบทุน ของ ก.พ.” ตั้งแต่ วันที่สมัครสอบ จนถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2566 ภายในเวลาทำการของธนาคาร การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว

   2.5  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบประกอบด้วย

    (1) ค่าธรรมเนียมสอบ หน่วยละ 100 บาท
    (2) ค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท ค่าธรรมเนียมฯ จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
    (3) ผู้สมัครสอบสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

 

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

SCHOLAR2_016701_20230922_4.pdf