ประกาศผลผู้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี พ.ศ. 2566

ประกาศผลผู้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18 ก.ย. 2566

| 514 view

     เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อพิจารณาตัดสินผู้ได้รับพระราชทานรางวัลประจำปี 2566

     ผลการตัดสินผู้ได้รับเลือกเป็นผู้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี พ.ศ. 2566 ได้แก่ ดร. ดิลีป คูมาร์ ทิมมาปปา (Dr. Dileep Kumar THIMMAPPA) จากสาธารณรัฐอินเดีย โดยพิจารณาจากผลงานที่มีความโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ในด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จนเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ดร. ทิมมาปปา เป็นผู้นำพยาบาลที่โดดเด่นด้วยวิสัยทัศน์ ความมุ่งมั่น และความทุ่มเทในการพัฒนาวิชาชีพและภารกิจของสภาการพยาบาลอินเดียอย่างเข้มแข็งต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 49 ปี ส่งผลให้การศึกษาและการบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในอินเดียมีความก้าวหน้าเป็นลำดับ ส่งผลดีต่อสุขภาพของประชาชนในวงกว้าง

     มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดตั้งขึ้นในวโรกาส 100 ปี แห่งการเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 21 ตุลาคม 2543 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาให้รางวัลแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล และ/หรือการผดุงครรภ์วิชาชีพจากทุกประเทศทั่วโลก ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ ทั้งนี้ พิธีพระราชทานรางวัลฯ ประจำปี 2566 จะจัดขึ้นในวันที่ 16 ตุลาคม 2566 ณ พระบรมมหาราชวัง

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ